Risker med nya energibärare i vägtunnlar och underjordiska garage

För garage kan flera myndigheter pekas ut som ansvariga för säkerheten. Den mest uppenbara är Boverket som ansvarar för bygg- och konstruktionsregler för uppförande av byggnader. Boverkets regler tar dock ingen hänsyn till fordons drivmedel, även om en explosionslast skulle kunna ingå i en analytisk dimensionering eller vid tillämpandet av eurokoder för en byggnads bärförmåga, se nedan.

Boverket menar att MSB, som har hand om regler enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, har ett ansvar också för gasfordon i garage. Enligt MSB faller inte fordonstankar som sitter fast i fordon under dessa regler, så länge man inte gör några ingrepp på tankarna. Fasta tankar i fordon faller, enligt MSB, under Transportstyrelsens regelverk, eftersom de föreskriver om tillstånd för vägfordon och var fordon får brukas, t.ex. begränsningar i vikt på broar. Transportstyrelsen anser sig dock inte ha något bemyndigande att reglera säkerheten i garage, det finns inte heller några inskränkningar för, t.ex. gasdrivna fordon att köra i tunnlar eller garage.

Det pågår dock ett föreskriftsarbete där Transportstyrelsen föreslår metoder för att möjliggöra bättre kontroll av bränsletankar på fordon som drivs med gas, vilket indirekt även påverkar säkerheten i garage. Transportstyreslen hänvisar frågan om säkerhet i garage kopplat till parkerade fordon tillbaks till Boverket. Boverket lyfter även fram Arbetsmiljöverket som ställer krav på vilka nivåer av giftiga gaser och avgaser som får uppnås, t.ex. avgaser från bensin och dieselfordon. Därmed krävs en anpassad komfortventilation i garage under mark.

Vidare har kommunens räddningstjänst hand om tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, och kommunens byggnadsnämnd har hand om byggfrågor enligt plan och bygglagen. Kommunen har även hand om tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Dessa regler tar dock ingen hänsyn till alternativa energibärare. Sammanfattningsvis är det Boverket som har och tar störst ansvar för säkerheten i garage. Frågor som berör fordon med nya energibärare faller dock mellan stolarna, då Boverket, MSB och Transportstyrelsen pekar på varandra.

Läs hela rapporten här